Last updated 05.09.2020 15:25
Pojedinacno i ekipno otvoreno masters letnje prvenstvo Srbije 2020
Entry Statistics by ClubMedalists by EventKlubski bodovi
Medal StatisticsBest Performance by PointsResult file (Lenex)
 
MenWomen
FreestyleFreestyle
50mTimed Final25 +StartlistResults 50mTimed Final25 +StartlistResults
100mTimed Final25 +StartlistResults 100mTimed Final25 +StartlistResults
400mTimed Final25 +StartlistResults 400mTimed Final25 +StartlistResults
 
BackstrokeBackstroke
50mTimed Final25 +StartlistResults 50mTimed Final25 +StartlistResults
100mTimed Final25 +.........Results 100mTimed Final25 +StartlistResults
 
BreaststrokeBreaststroke
50mTimed Final25 +StartlistResults 50mTimed Final25 +StartlistResults
100mTimed Final25 +StartlistResults 100mTimed Final25 +StartlistResults
 
ButterflyButterfly
50mTimed Final25 +StartlistResults 50mTimed Final25 +StartlistResults
 
MedleyMedley
200mTimed Final25 +.........Results 200mTimed Final25 +StartlistResults
 
Other Events
20.Mixed4 x 50m FreestyleTimed Final14:30AG 72 - 359StartlistResults
Entry Statistics by ClubMedalists by EventKlubski bodovi
Medal StatisticsBest Performance by PointsResult file (Lenex)
 
1 - Prvi Deo - 05.09.2020 - 13:00
1.Women400m FreestyleTimed Final13:0025 years and olderStartlistResults
2.Men400m FreestyleTimed Final13:0525 years and olderStartlistResults
3.Women50m BreaststrokeTimed Final13:1025 years and olderStartlistResults
4.Men50m BreaststrokeTimed Final13:1525 years and olderStartlistResults
5.Women100m BackstrokeTimed Final13:2025 years and olderStartlistResults
6.Men100m BackstrokeTimed Final13:2525 years and older.........Results
7.Women50m FreestyleTimed Final13:2525 years and olderStartlistResults
8.Men50m FreestyleTimed Final13:2525 years and olderStartlistResults
Pauza 15 min i dodela medalja
9.Women200m MedleyTimed Final13:4525 years and olderStartlistResults
10.Men200m MedleyTimed Final13:5025 years and older.........Results
11.Women50m ButterflyTimed Final13:5025 years and olderStartlistResults
12.Men50m ButterflyTimed Final13:5525 years and olderStartlistResults
13.Women100m FreestyleTimed Final13:5525 years and olderStartlistResults
14.Men100m FreestyleTimed Final13:5525 years and olderStartlistResults
Pauza 15 min i dodela medalja
15.Women50m BackstrokeTimed Final14:1525 years and olderStartlistResults
16.Men50m BackstrokeTimed Final14:2025 years and olderStartlistResults
17.Women100m BreaststrokeTimed Final14:2025 years and olderStartlistResults
18.Men100m BreaststrokeTimed Final14:2525 years and olderStartlistResults
20.Mixed4 x 50m FreestyleTimed Final14:30AG 72 - 359StartlistResults